PERSVERSLAG CLASSIS HATTEM D.D. 9 SEPTEMBER 2021

Het is vandaag weer mogelijk om fysiek bij elkaar te zijn. Hattem-centrum ontvangt ons.

De kerken zijn alle vertegenwoordigd.

We constateren, dat bij alles Christus toch zijn kerk blijft vergaderen, en ondanks alles wat er in de coronatijd is voorgevallen, we elkaar toch weer vinden.

De eerste zaak die aan de orde komt, stemt ons verdrietig. Dit voorjaar besloot prof. Dr. Van der Pol afscheid te nemen van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Hij kon zich niet meer verenigen met de koers van de kerken. Dit besluit betekent dan wel dat hij dus geen predikant meer is binnen ons kerkverband. Dat moet nu ook formeel worden vastgesteld. Hij was emeritus van Hattem-centrum, waar hij voor zijn professoraat predikant was. Hattem-centrum heeft nu een besluittekst aan de classis voorgelegd, om de beëindiging van zijn predikant-zijn binnen onze kerken officieel vast te stellen.

De classis doet dat ook. We spreken nadrukkelijk onze dankbaarheid uit voor wat br. Van der Pol mocht betekenen als predikant en als hoogleraar. En we vragen de afgevaardigden van Hattem-centrum de brief persoonlijk te overhandigen.

De kerk van Nunspeet heeft de kerk verbouwd, en een nieuwe ruimte gecreëerd voor de erediensten. De feestelijke ingebruikname staat gepland voor zondag 19 september. De kerk van Heerde zal zorgen voor een vertegenwoordiging van de classis.

De commissie kerkvisitatie heeft de kerkvisitaties weer in gang gezet. Dit seizoen hopen ze alle kerken te bezoeken, met als rode lijn de vraag hoe het is om kerk te zijn na de tijd van overheersende corona.

Alle deputaten worden herbenoemd. Een enkele zal gevraagd worden om te bewilligen in herbenoeming.

In de rondvraag komen er een aantal zaken aan de orde, zoals het opnieuw opstarten van de middagdienst, het gebrek aan begeleidende organisten, de bevoegdheden van een prio en van een kerkelijk werker.

De middagdiensten zijn per gemeente verschillend ingevuld de afgelopen anderhalf jaar. Een paar gemeenten zijn gewoon doorgegaan, meestal in samenwerking met andere plaatselijke zusterkerken, een paar zijn net weer opgestart, een paar willen eerst met de gemeente in gesprek.

Voor de voorziening in begeleidende organisten willen de kerken elkaar wel helpen. Daarvoor kijkt men in de eigen gemeente rond naar beschikbare krachten.

De bevoegdheden van een prio en/of een kerkelijk werker zijn regelmatig stof voor discussie. We besluiten ons – om rechtsongelijkheid te voorkomen – te houden aan wat er in de Generale Regelingen van de synode is afgesproken.

De volgende classis wordt vastgesteld op D.V. donderdag 25 november, Hattem-noord is dan samenroepende kerk.

Voor de classis, Diederik Ensing, secretaris.