welkom.jpg
 

19:30 Goede Vrijdag dienst - K.F. Dwarshuis

Categorie
Kerkdiensten
Datum
2020-04-10 19:30 - 20:30

Liturgie Goede Vrijdag 10 april 2020
Avonddienst 19.30 uur
Voorganger: ds. Erik Dwarshuis
GK De Brug

 

Vooraf: Via Dolorosa van Sela

Welkom

Zingen GK(’86) Gezang 137: 1,2
ter nagedachtenis aan zr. Hennie van der Stege
‘k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij.
Gij, milde bron van zegeningen,
zulk een ontfermer waart Gij mij.

Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots, waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Ook aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U nog een dankbaar loflied toe.

Votum en groet

Intochtslied: LB 576b: 1,2,3
O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet U vol ontzag.

O hoofd zo hoog verheven,
o goddelijk gelaat,
waar werelden voor beven,
hoe bitter is uw smaad!
Gij, eens in ’t licht gedragen,
door engelen omstuwd,
wie heeft U zo geslagen
gelasterd en gespuwd?

O Heer uw smaad en wonden,
ja alles wat Gij duldt,
om mij is het, mijn zonden,
mijn schuld, mijn grote schuld.
O God ik ga verloren
om wat ik heb gedaan,
als Gij mij niet wilt horen.
Zie mij in liefde aan.

 

Gebed

Zingen: OT 121
Lam Gods, dat zo onschuldig,
zo moedig en geduldig,
aan ’t schand’lijk kruishout lijdt,
verdienden niet mijn zonden
die striemen en die wonden?
Ja, ’k weet, dat Gij onschuldig zijt!

O Godslam, nooit volprezen,
leer mij de zonde vrezen,
waarvoor Gij stierf aan ’t kruis!
Deel mij uw zaal’ge vrede,
ja, deel m’ uw hemel mede
en leid mij eens in ’t Vaderhuis.

Schriftlezing: Lucas 23: 26-48

Zingen: OT 131
Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.
Hoor, de menigte schreeuwt en roept:
‘Kruisig Hem!’
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

 

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de Koning der Joden wordt Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als Hij roept: ‘Het is volbracht’.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

(Refrein)

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

(Refrein)

Uw genade is mij genoeg.
Uw genade is mij genoeg.

 

 

 

 

Preek over Lucas 23:28

 

 

 

 

 

Zingen: OT 276: 1,3,4
Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw Woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.
spreek door uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.

 

Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.

Geloofsbelijdenis van Nicea

Zingen: OT 115: 1,3
Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
die zichzelve gaf aan ’t kruishout,
en mij redde van de dood.

Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij,
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

’k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op zich nam mijn straf;
hoe in liefde en genade,
Hij ’t rantsoen gewillig gaf.

(Refrein)

’k Wil mijn dierb’re Heiland prijzen,
spreken van zijn grote kracht;
Hij kan overwinning geven
over zond’ en satans macht.

(Refrein)

Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij ’t leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.

(Refrein)

Dankzegging en voorbede

Zingen: OT 312
Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, - en Hij leeft;
die ’t volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!

Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan ’t kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn liefd’ en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

Zegen

Uitleidend: Zie hoe Jezus lijdt voor mij van Sela

 

 

 

 
 

Alle datums

  • 2020-04-10 19:30 - 20:30

Powered by iCagenda