welkom.jpg
 

16:30 Kerkdienst - L.W. de Graaff

Categorie
Kerkdiensten
Datum
2020-02-23 16:30 - 17:30

Liturgie zondag 22 februari 2020
Middagdienst 14.30 uur
Voorganger: ds. L.W. de Graaff
GK De Brug

GK Ps. 122: 1 en 2 (Ik was verheugd)

Ik was verheugd toen men mij zei:
Laat ons naar ’t huis des Heren gaan,
Om voor Gods aangezicht te staan.
Kom, ga met ons en doe als wij.
Jeruzalem, dat ik bemin,
Nu treden wij uw poorten in.
Daar staan O Gods stad onze voeten,
Jeruzalem is hecht gebouwd,
Wel saamgevoegd, wie haar aanschouwt
Zal haar als stad vrede groeten.

De stammen, naar Gods naam genoemd,
Gaan daarheen op, naar zijn bevel.
Een voorschrift is voor Israel,
Dat elk des Heren naam daar roemt.
Jeruzalem, dat ik bemin,
Nu treden wij uw poorten in.
Uw vrede moge ons geleiden.
Want ook de zetels van het recht
Van ’t huis van David,’s Heren knecht
Staan daar om onrecht te bestrijden.

Gezongen votum en zegen

GK Ps. 24: 4 en 5 (Omhoog, o poorten, nu omhoog)

Omhoog, o poorten, nu omhoog!
Maak hoog en wild uw oude boog,
De vorst der eer wil binnenrijden.
Wie is die Vorst, zo groot in eer?
Die sterke Koning is de Heer,
De Heer, geweldig in het strijden.

Omhoog, o poorten, nu omhoog!
Maak hoog en wijd uw oude boog.
Want zie, Hij komt de Vorst der ere.
Wie is die Vorst, zo groot in kracht?
Het hoofd van ’s Hemels legermacht!
Hij is die vorst, de Vorst der Ere

Gebed voor de opening van het Woord

1e Schriftlezing: Micha 7, 1-7 door Joke van
Weeghel

Nieuwe Liedboek 247: 1 en 3 (Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt)

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

2e Schriftlezing: Lucas 12, 35-48 door Joke van Weeghel

Nieuwe Liedboek 912: 1 en 5 (Neem mijn leven, laat het, Heer)

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon’.

Preektekst: Lucas 12, 49-53
Preek

Oude Liedboek 462: 1 en 4 (Ontwaakt, gij die slaapt)

1
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de do“n,
en Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon,
eer Hij u als rechter komt richten.
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!
Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood?

4
Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht,
door Christus de doodslaap ontrezen.
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
't zal nimmermeer nacht voor hem wezen.
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de do“n!
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.

Belijdenis van het geloof:

gemeente zingt Gez. 176: 1 (over de Vader)
predikant leest de artikelen over de Zoon
gemeente zingt Gez. 176: 5 (over de Geest)

Dankzegging en voorbede
Collecte

Ps. 89: 1 en 7

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Zegen

 
 

Alle datums

  • 2020-02-23 16:30 - 17:30

Powered by iCagenda