welkom.jpg
 

09:30 Kerkdienst + dopen - K.F. Dwarshuis

 Registratie gesloten
 
1
Categorie
Kerkdiensten
Datum
2020-02-16 09:30 - 10:30

Liturgie 16 februari 2020
Ochtenddienst 9.30 uur
Voorganger: ds. Erik Dwarshuis
GK De Brug

Doopdienst Jaëlla Wilhelm

Intochtslied: Opwekking 623: 2
Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur

Want U wilt komen met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen

Votum en groet

Zingen: OT 302: 1,2
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Wetslezing

Zingen: OT 246
Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
puur goud.

Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.

Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.

Gebed

Doopformulier en doopgebed

Zingen: OT 358
In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Refrein

Reinig ons en vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons en vernieuw ons leven Heer.

Refrein

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Kindermoment

Doopvragen en doopbediening

Zingen: Kinderlied OT 485: 1
De Here zegent jou en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.

Oproep aan de gemeente

Dankgebed

Preek over Johannes 10: 22-30

Zingen: OT 188
Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid,
van uw liefde wil ik zingen,
buigen voor uw majesteit.
Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
‘Die was en is en komen zal.’

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik.
De natuur spreekt zonder woorden,
vol verwond’ring luister ik.
U schiep leven door uw Woord,
bracht het licht en duister voort.
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt,
weerspiegelt het uw heerlijkheid.

In het lijden van dit leven,
in een dal van duisternis,
wilt U mij uw liefde geven
en de vrede die ik mis.
Leid mij aan uw sterke hand
veilig naar de overkant.
Ik hoef geen gevaar te vrezen,
als uw huis mijn schuilplaats is.

Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
‘Die was en is en komen zal.’

Heerser over alle dingen,
Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid.
God van de oneindigheid.
Van uw liefde wil ik zingen,
Van uw liefde wil ik zingen,
buigen voor uw majesteit.
buigen voor uw majesteit.

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: OT 189
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen,
U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden
van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Zegen

Gemeente van Jezus Christus, onze Heer,

Over de doop
Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld: je wordt als het ware gewassen. Dan wordt zichtbaar gemaakt dat je in de ogen van God vuil bent, belast met zonde. Je bent al schuldig als je wordt geboren, al zondig sinds je moeder je ontving. Zo wil God je niet accepteren. Je kunt zijn koninkrijk alleen binnengaan als je opnieuw geboren wordt en een nieuw leven krijgt. De doop wil je dus laten beseffen hoe slecht je van nature bent. Dan kun je je alleen nog maar klein maken voor God, want je kunt jezelf niet redden. Alleen Jezus Christus kan je redden, door je vuilheid af te wassen en je een nieuw leven te geven.

De doop is een teken en een zegel dat Jezus Christus je inderdaad wil schoonmaken. Hijzelf heeft de opdracht gegeven te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Door je doop garandeert God de Vader je dat hij een eeuwig verbond met je sluit. Hij neemt je in zijn goedheid aan als zijn kind en erfgenaam. Hij zal altijd voor je zorgen. Het kwaad houdt hij bij je vandaan of hij laat het bijdragen aan het goede.
De Zoon garandeert je dat hij al je zonde van je wegneemt. Hij zorgt ervoor dat God je vrijspreekt. Hij laat je volledig delen in zijn dood en opstanding en geeft je een nieuw leven.
De heilige Geest garandeert je dat hij in je komt wonen. Hij maakt je één met Christus. Daardoor zul je eens volmaakt zuiver zijn. Dan zul je eeuwig leven te midden van de mensen die God heeft uitgekozen.
Van jouw kant ben je door je doop verplicht God zo te gehoorzamen als bij je nieuwe leven past. Geloof in deze ene God - Vader, Zoon en heilige Geest - en heb hem lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met inzet van al je krachten. Breek met de wereld van de zonde. Laat afsterven wat zondig in je is en laat in je manier van leven zien dat je ontzag hebt voor God.
Als je uit zwakheid nog zonden doet, mag je je er niet bij neerleggen dat je nu eenmaal zondig bent. Dat kun je ook niet als excuus aanvoeren. Maar je hoeft ook niet te twijfelen aan Gods genade, want je doop garandeert dat God voor eeuwig een verbond met je gesloten heeft.

Over de kinderdoop
Natuurlijk begrijpen kleine kinderen niets van deze dingen. Ze hebben er geen weet van dat ze als nakomelingen van Adam Gods veroordeling verdienen. En dat God hen om Christus liefdevol aanneemt als zijn kinderen, beseffen ze evenmin. Toch zijn dat geen redenen om hun de doop te onthouden. Wat God aan Abraham heeft beloofd, geldt namelijk nog steeds voor ons en onze kinderen: Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.

Deze belofte uit het Oude Testament komt terug in het Nieuwe Testament. De apostel Petrus zegt: Voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.
Om deze reden heeft God aan Abraham opgedragen zijn nakomelingen te besnijden. Die besnijdenis was in het Oude Testament een bezegeling en een teken van het feit dat God je wil vrijspreken.
Ook Jezus heeft duidelijk gemaakt dat kinderen samen met volwassenen bij Gods koninkrijk mogen horen. Toen zijn leerlingen kinderen bij hem vandaan hielden zei hij: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Daarna zegende en omarmde hij die kinderen.

De kinderen van gelovigen horen er dus helemaal bij. Zij zijn erfgenamen van God en delen in zijn verbond. Daarom moeten ze gedoopt worden, want in het Nieuwe Testament verwijst de doop naar Christus, die ons met God verbindt. De ouders horen hun kinderen bij het opgroeien uit te leggen wat het betekent dat ze gedoopt zijn.

Doopdienst met de band als begeleiding!

 
 

Alle datums

  • 2020-02-16 09:30 - 10:30

Deelnemerslijst

Anoniem (1)

Powered by iCagenda