welkom.jpg
 

Kerkdienst

 Registratie gesloten
 
0
Categorie
Kerkdiensten
Datum
2019-11-24

Liturgie zondag 22 november 2019

Middagdienst 14.30 uur

Voorganger: ds. A. Siebenga

GK De Brug

- Psalm 19:1,2 DNP

- Votum:zingend/groet/ amen zingend

- LB 313: 1,4,5

- Gebed

- Lezen Rom.15:1-6

- LB Ps. 119:47,49

- Verkondiging:

De bijbel – hoe blijft ze bij?

- LB 488:1,2,3,4,5 Gebed

- Geloofsbelijdenis: GKB 179a

- Collecte

- OT 360 Samen in de naam van Jezus

- Zegen

- Gez. 456:3

Psalm 19:1,2 DNP

1.

De hemel prijst de HEER;

ze geeft welluidend eer,

ze prijst zijn scheppingskracht.

De dag vertelt de dag

hoeveel Gods hand vermag;

de nacht spreekt tot de nacht.

Al klinkt er ook geen woord,

toch wordt hun stem gehoord

zelfs bij de verste volken.

Geen klank wordt er verspreid,

toch hoort men wereldwijd

hoe zij Gods lof vertolken.

2.

God heeft de tent gemaakt

waarin de zon ontwaakt

zoals een jongeman -

hij ziet er stralend uit,

want hij was bij zijn bruid

en daar genoot hij van.

Hij is een jonge held

die vrolijk voorwaarts snelt,

iedere nieuwe morgen.

Hij trekt een stralend spoor

de wijde hemel door.

Zijn glans laat niets verborgen.

Votum:zingend/groet/ amen zingend

LB 313: 1,4,5

1

Een rijke schat van wijsheid

schonk God ons in zijn woord.

Heb moed, gij die op reis zijt,

want daarmee kunt gij voort.

Gods woord is ons een licht,

en elk die in vertrouwen

daarnaar zijn leven richt,

die zal erin aanschouwen

des Heren aangezicht.

4

Maar wie op ’t woord vertrouwen

dat uitging uit Gods mond,

die kunnen veilig bouwen,

hun huis heeft vaste grond.

Des Heren woord maakt vrij

van dienst aan vreemde machten;

in ’t woord herkennen wij

zijn plannen en gedachten.

Het rijk is ons nabij!

5

O Gij die wilt ontmoeten

wie vragen naar uw wil,

zie hoe wij aan uw voeten

zitten en luist´ren stil.

Geef dat tot U, o Heer,

’t woord van uw welbehagen

niet ledig wederkeer’,

maar dat het vrucht mag dragen,

uw grote naam ter eer

Gebed

Lezen Rom.15:1-6

LB Ps. 119:47,49

47

Hoe zie ik uit, Heer, naar uw heilig recht,

hoe staat uw woord van trouw mij steeds voor ogen.

Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd,

wees Gij om mij genadiglijk bewogen.

Verleen mij inzicht, dat ik als uw knecht

uw wil versta, uw wijsheid kennen moge.

49

Hoe wonderbaar is uw getuigenis.

Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.

Wanneer uw heilig woord geopend is

zal ’t als een licht het duister op doen klaren.

Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis,

uw kennis maakt onkundigen ervaren.

Verkondiging: De bijbel – hoe blijft ze bij?

LB 488:1,2,3,4,5

In de beginne was het Woord

1.

In den beginne was het woord,

op aarde is zijn stem gehoord

die spreken wil tot elk geslacht,

Hij werd geboren in de nacht.

2.

Hij werd geboren in de nacht

die al het licht heeft voortgebracht,

aan zon en maan zijn teugel legt,

Hij is de Heer, Hij werd een knecht.

3

Hij is de Heer, Hij werd een knecht,

op Hem wordt alle last gelegd,

Hij woont te midden van het kwaad,

Hij troont in onze lage staat.

4

Hij troont in onze lage staat

waar al wat leeft verloren gaat,

Hij kwam toen niemand naar Hem riep,

dit licht dat zoveel luister schiep.

5

Dit licht dat in het duister sliep

is God die ons bij name riep,

Hij roept totdat Hij wordt gehoord,

in den beginne was het woord.

Gebed

Geloofsbelijdenis: GKB 179a

Collecte

OT 360 Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is.

En zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.

’t Werk van God is niet te keren

omdat Hij er over waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen

die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer!

Zegen

Gez. 456:3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!

 
 

Alle datums

  • 2019-11-24

Deelnemerslijst

 Geen deelnemers 

Powered by iCagenda