welkom.jpg
 

Kerkdienst

Categorie
Kerkdiensten
Datum
2019-11-17

Liturgie 17 november 2019

Middagdienst 14.30 uur

Voorganger: ds. R.C. Vervoorn

GK De Brug

· Intochtslied: GK 97:1

· Votum en groet

· Zingen: GK 210: 1,2

· Gebed

· Schriftlezing: Psalm 101

· Zingen: LB 438: 3,4

· Schriftlezing: 2 Samuël 3: 2-39

· Zingen: LB 146: 2,3

· Preek

· Zingen: LB 119: 61,66

· Dankzegging en voorbede

· Geloofsbelijdenis LB 340b

· Collecte

· Zingen: LB 723: 1,2

· Zegen

· Amenlied: Psalm 89

Intochtslied: GK 97:1

De HEER alleen regeert,

als Koning hoog geëerd tot aan de verste stranden.

Verheugt u, alle landen.

Hij hult zijn majesteit in wolk en donkerheid.

Zijn troon staat vast en hecht, gegrond op heilig recht

en op gerechtigheid.

Votum en groet

Zingen: GK 210: 1,2

God heeft vanouds gesproken

door der profeten woord.

Hij ging onafgebroken

met onze vaadren voort.

En elke nieuwe spreker

verhief zijn eigen stem.

Toch gaven zij een zeker

getuigenis van Hem.

Nu aan het eind der dagen

heeft God de tijd vervuld,

en al zijn welbehagen

is door de Zoon onthuld.

Wat de profeten zeiden,

voor ons maakt Hij het waar.

't Geheim der oude tijden

is heden openbaar.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 101

Zingen: LB 438: 3,4

Gij machtigen der aarde,

’t is uit met Gods geduld,

zo gij Hem niet aanvaarden,

Hem niet aanbidden zult.

Wie in hun trots en waan

zich tegen Hem verheffen,

die zal zijn gramschap treffen,

die doet Hij ondergaan.

Gij armen en verdrukten,

wáár gij op aarde zijt,

gebeukten en gebukten

in deze boze tijd, –

houd moed, Hij nadert al!

Gij moogt uw held ontvangen,

de vorst van uw verlangen,

met liederen zonder tal!

Schriftlezing: 2 Samuël 3: 2-39

Zingen: LB 146: 2,3

Reken niet op mensenwaarde,

want bij mensen is geen baat.

Aarde wordt een mens tot aarde,

als zijn adem uit hem gaat.

Ligt niet alles wat hij wil

met zijn laatste adem stil?

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,

heil die God ter hulpe riep.

Want zijn heil zal niet voorbijgaan,

God is trouw aan wat Hij schiep.

Wat in hemel, zee of aard

woont, is in zijn hand bewaard.

Preek

Zingen: LB 119: 61,66

Zie hoe mijn vijand mij naar 't leven staat,

hoe vorsten mij vervolgen zonder reden.

Mijn vreugd is dat mijn woord U niet verlaat,

mijn hart vindt daarin overvloed van vrede.

Ik die de leugen en het onrecht haat,

heb steeds de liefde voor uw wet beleden.

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,

geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.

Onthoud mij uw getuigenissen niet.

Ik was een schaap en had de weg verloren.

Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.

Gij hebt mij immers tot uw dienst verkor

Dankzegging en voorbede

Geloofsbelijdenis LB 340b

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,

Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

nedergedaald ter helle,

ten derden dage wederom opgestaan van de doden,

opgevaren ten hemel,

zittende ter rechterhand Gods,

des almachtigen Vaders,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen

de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest,

ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,

de gemeenschap der heiligen,

vergeving der zonden,

wederopstanding des vleses

en een eeuwig leven.

Amen, amen, amen.

Collecte

Zingen: LB 723: 1,2

Waar God de Heer zijn schreden zet

daar wordt de mens, van dwang gered,

weer in het licht geheven.

Als ’s Heren woord weerklinkt met macht

wordt aan het volk dat Hem verwacht

de ware troost gegeven.

Zijn Geest weerstaat de valse schijn

en schrijft in harten het geheim

van ’s Vaders grote daden.

Zo leven wij om Christus’ wil

te allen tijd gerust en stil

alleen van zijn genade.

O Heer, uw onweerstaanbaar woord

drijft rusteloos de eeuwen voort

wat mensen ook verzinnen.

En waar de weg onvindbaar scheen

mochten wij door geloof alleen

de tocht opnieuw beginnen.

Gij hebt de vaderen bevrijd

en uit het diensthuis uitgeleid

naar ’t land van melk en honing.

Hervorm, herschep ook ons geslacht,

opdat het door de wereldnacht

de weg vindt naar uw woning.

Zegen

 
 

Alle datums

  • 2019-11-17

Powered by iCagenda