welkom.jpg

kerkdienst

Categorie
Kerkdiensten
Datum
2019-05-26
Locatie
kanaaldijk

Liturgie Zondag 26 mei 2019

Middagdienst 16.30 uur

Voorganger: ds. de Graaff

GK De Brug

Intochtslied: Lied 360

Votum en groet

Zingen: LB 405: 1,2,3,4

Gebed

Schriftlezing: 1 Joh. 1: 1-4

Zingen: Oude GKB 139: 2,3

Schriftlezing: Joh. 20: 19-31

Zingen: Oude GKB 139: 4,6

Tekst: Joh. 20: 24-29

Preek

Zingen: GKB 210:1,2

Geloofsbelijdenis

Zingen: GKB 214: 1,2

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: Psalm 98: 1,3,4

Zegen

Intochtslied: Lied 360

Votum en groet

Zingen: LB 405: 1,2,3,4

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,

vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,

werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.

Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden

al uwer engelen, onvolprezen Heer.

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,

geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,

één en al vuur en liefde en majesteit.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,

Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Gebed

Schriftlezing: 1 Joh. 1: 1-4

Door Bernhard Spans

Zingen: Oude GKB 139: 2,3

U looft d’ apostelschaar in heerlijkheid, o Heer.

Profeten, martelaars vermelden daar uw eer.

Door heel uw kerk wordt steeds, daarboven, hier beneden

In strijd en zegepraal, uw grote naam beleden.

Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen, Onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen

U, Vader, U zij lof, op een verhoogde toon.

Lof uwen eigenen, uw eengeboren Zoon.

Lof uwen Geest, die ons te Trooster is gegeven.

Ten Leidsman op de weg naar ‘t eeuwig zalig leven.

U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde,

U loov’ , wat loven kan, in hemel en op aarde.

Schriftlezing: Joh. 20: 19-31

Door Bernhard Spans

Zingen: Oude GKB 139: 4,6

U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,

U, ‘s Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid. Het mensdom lag in schuld en vloek voor God verloren.

Gij werdt de mens tot heil uit ene maagd geboren.

Gij hebt aan’t kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen,

Zo baandet G’ ons de weg, om weer tot God te komen

Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al de dag.

Geef, dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag. Geef, dat wij bij uw komst onstraff’lijk wezen mogen. Ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen. Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen. Zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen

Tekst: Joh. 20: 24-29

Preek

Zingen: GKB 210:1,2

God heeft vanouds gesproken

door der profeten woord.

Hij ging onafgebroken

met onze vaadren voort.

En elke nieuwe spreker

verhief zijn eigen stem.

Toch gaven zij een zeker

getuigenis van Hem.

Nu aan het eind der dagen

heeft God de tijd vervuld,

en al zijn welbehagen

is door de Zoon onthuld.

Wat de profeten zeiden,

voor ons maakt Hij het waar.

't Geheim der oude tijden

is heden openbaar.

Geloofsbelijdenis

Zingen: GKB 214: 1,2

Ik heb de vaste grond gevonden,

waarin mijn anker eeuwig hecht:

de dood van Christus voor de zonden,

van eeuwigheid als grond gelegd.

Die grond zal onverwrikt bestaan,

als aarde en hemel ondergaan.

Het is het eeuwige erbarmen,

dat mijn besef te boven gaat,

het zijn de liefdevolle armen,

het is zijn hart, dat openstaat.

Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft

die Hem het hart gebroken heeft.

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: Psalm 98: 1,3,4

Zing een nieuw lied voor God de Here,

want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen

met opgeheven rechterhand.

Zing voor de Heer, Hij openbaarde

bevrijdend heil en bindend recht

voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Laat heel de aarde een loflied wezen,

de psalmen gaan van mond tot mond.

De naam des Heren wordt geprezen,

lofzangen gaan de wereld rond.

Hosanna voor de grote koning,

verhef, bazuin, uw stem van goud,

de Heer heeft onder ons zijn woning,

de Heer die bij ons intocht houdt.

Laat alle zeeën, alle landen

Hem prijzen met een blij geluid.

Rivieren klappen in de handen,

de bergen jubelen het uit.

Hij komt, Hij komt de aarde richten,

Hij komt, o volken wees verblijd,

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,

zijn heil en zijn gerechtigheid.

Zegen

 
 

Alle datums

  • 2019-05-26