welkom.jpg

kerkdienst

Categorie
Kerkdiensten
Datum
2018-12-09
Locatie
kanaaldijk

Middagdienst 14.30 uur

Voorganger: ds. M. van der Gurp, Zalk

GK De Brug

Welkom & mededelingen

Zingen: LvK Psalm 75: 1, 2

Stilte

Votum (gezongen) & groet,

gezongen amen

Zingen: Opwekking 123 Gebed

Zingen: DNP Psalm 24: 4,

Lezen: Matteüs 24: 36-51

Zingen: LvK Gezang 126: 1, 3

Preek

Zingen: LvK Psalm 25:

Gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

Zingen: LvK Gezang 399: 3, 6

Zegen

Welkom & mededelingen

Zingen: LvK Psalm 75: 1, 2

U alleen, U loven wij

1

U alleen, U loven wij,

U loven wij, onze Heer,

want uw naam zo rijk van eer

is tot onze vreugd nabij.

Men vertelt in heel het land

al de wond’ren van uw hand.

2

“Ja, Ik kom, Ik kies de tijd,

Ik kies de tijd ten gericht.

Lijkt het of de aarde zwicht,

wankelt recht en zekerheid,

Ik bewaar het wereldrond,

op mijn trouw is het gegrond”.

Stilte

Votum (gezongen) & groet, gezongen amen

Zingen: Opwekking 123

Groot is Uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer,

mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

die Gij steeds waart,

dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,

aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag,

blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Gebed

Zingen: DNP Psalm 24: 4, 5

4.

Kom, poorten, hef je oude boog!

Maak jullie doorgang wijd en hoog:

de grote koning komt naar binnen.

Wie is die vorst vol majesteit?

De HEER, de held die in de strijd

met overmacht zal overwinnen.

5.

Kom, poorten, hef je oude boog!

Maak jullie doorgang wijd en hoog,

geef ruimte aan de grote koning.

Wie is die vorst vol majesteit?

De HEER die hemellegers leidt.

Hij komt vol glorie naar zijn woning.

Lezen: Matteüs 24: 36-51

LvK Gezang 126: 1, 3

Verwacht de komst des Heren

1

Verwacht de komst des Heren,

o mens, bereid u voor:

reeds breekt in deze wereld

het licht des hemels door.

Nu komt de Vorst op aard,

die God zijn volk zou geven;

ons heil, ons eigen leven

vraagt toegang tot ons hart.

3

Een hart dat wacht in ootmoed

is lieflijk voor de Heer,

maar op een hart vol hoogmoed

ziet Hij in gramschap neer.

Wie vraagt naar zijn gebod

en bidden blijft en waken,

in hem wil woning maken

het heil, de Zoon van God.

Preek

LvK Psalm 25: 2

Here, maak mij uwe wegen

2

Here, maak mij uwe wegen

door uw Woord en Geest bekend;

leer mij, hoe die zijn gelegen

en waarheen G’ uw treden wendt;

leid mij in uw rechte leer,

laat mij trouw uw wet betrachten,

want Gij zijt mijn heil o Heer,

‘k blijf U al den dag verwachten.

Gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

LvK Gezang 399: 3, 6

U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon

3

U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon!

Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.

Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,

ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.

U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;

U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

6

Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!

Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,

geef, dat wij bij uw komst onstraf'lijk wezen mogen:

ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!

Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:

zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.

Zegen

Amen: LvK gez. 465:3

3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!

 
 

Alle datums

  • 2018-12-09